آب در معماری

طبیعت محمل زندگی انسان است و عناصر طبیعی ، سراسر آیات الهی ومنبع مهم شناخت هستند. محیط و فضای زیست انسان متشکل از کلیهاجزایی است که تحت قوانین و شرایط بیولوؤیکی ، فیزیکی ، اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و در یک کلام کلیه امور معنوی و روانی ، مادیانسان شکل گرفته اند به بیان دیگر این مجموعه ، در عین حالی که تمامموجوداتی را که در آن زیست می کنند در برمی گیرد ، مجموعه روابط وکنش های متقابل آنها بر یکدیگر را )که میتوان آنها را قوانین حاکم بر عالموجود خواند( شامل می شود . هر یک از اجزای محیط زندگی در نزد جوامعو ملل و تمدن ها ، بنابر باورها و اعتقاداتشان معانی ویژه ای را دارا هستند کهدر طیف وسیعی از تقدس تا مادیت صرف قابل طبقه بندی اند . منصافا اینکههر یک از آنها در نوع رندگی و هدایت انسان و در شکل دادن انسان به محیطمصنوع و زندگی فردی و اجتماعی اش نیز نقشی شایان توجه ایفا می نماید .در فرهنگ سنتی و دینی ، موضوع سلطه بر جهان مطرح نیست بلکههمسازی و هماهنگی با عالم و محیط زیست در جهت کمال معنوی موضوعاصلی است . یکی از عناصر موجود در طبیعت که از ابعاد مختلفی قابلبررسی بوده و از جهات گوناگونی بر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X