تحقیق آنالیز پراکندگی بازگشتی رادرفورد RBS


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، آنالیز پراکندگی بازگشتی رادرفورد RBS بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : آنالیز پراکندگی بازگشتی رادرفورد RBSچکیده مقالهاین روش رایج مشخصه‌سازی لایه‌های نازک، با استفاده از پرتوهای یونی سبک و پرانرژی ( چند صد مگا الکترون ولت) انجام می‌شود. چنین پرتوهایی می‌توانند هزاران آنگسترم یا حتی چند میکرون به عمق لایه و یا ترکیب لایه/ زیرلایه نفوذ کنند. این پرتوها باعث کندوپاش جزیی اتم‌های سطح شده و در عوض یونهای فرودی انرژی خود را از طریق یونیزاسیون و تحریک الکترونهای اتمهای هدف از دست می‌دهند. این برخوردهای الکترونی آنقدر زیاد است که می‌توان گفت افت انرژی حاصله همواره با عمق ماده مناسب است. از تحلیل افت انرژی یون های بازگشتی می توان اطلاعاتی راجع به ضخامت لایه و نوع عناصر به دست آورد.متن مقالهاصول فیزیکیاین روش رایج مشخصه‌سازی لایه‌های نازک، با استفاده از پرتوهای یونی سبک و پرانرژی ( چند صد مگا الکترون ولت) انجام می‌شود. چنین پرتوهایی می‌توانند هزاران آنگسترم یا حتی چند میکرون به عمق لای …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X