فرم،فضا،مکان

فرم و فضا: وحدت اضداد در میدان دید ما به طور طبیعی، عناصر جوربجور و موضوعات با اشکال، ابعاد رنگهای متفاوت و غیره وجود دارند. برای درک بهتر از ساخت یک محدوده بصری مایلیم عناصر درون آنرا در دو گروه متضاد سازمان دهیم: عناصر مثبت که به صورت اشکال مشاهده می‌شوند و عناصر منفی که زمینه اشکال را فراهم می‌سازند. فایل به صورت word در ۱۰۹ صفحه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X