مبانی نظری مرکز نگهداری کودکان( خانه کودک)

نظریه کودک در شهر، نظریه جدیدی نیست. هر دوران برحسب نیازهایش سعی در پیدا کردن راه حل هایی برای تعیین محل کودک در شهر داشته است. لوکوربوزیه طراحی عملکردی و ساده از برنامه روزانه کودکان تنظیم کرده بود که بر طبق آن بر اهمیت حضور کودک در شهر و شهرسازی تاکید می کرد. در شهرها روز به روز به تعداد مناطق ممنوع افزوده می شود و در نتیجه جای لازم برای کشف فضای کودک و به تبع آن دنیای او کمتر می شود. در حالی که بازی نیاز به قلمرو خصوصی دارد و عملاً این قلمرو اکثر اوقات فضای محدود اتاق کودک است که برای بازی دسته جمعی پیش بینی نشده است، به همین دلیل احتیاج به فضاهای عمومی تر برای پاسخگویی به نیازهای کودکان و همچنین خنثی کردن قیود دست و پا گیر شهر سازی امروز هر چه بیشتر احساس می شود. مشاهده کودکان در یک زمین بازی نشان می دهد که برخوردهای آنها متعدد و تسلطشان به فضا تمام و کمال است و تحمیل یک محیط محدود بر آنها مشکل است. کودکان دوست دارند فضایی قابل تغییر در اختیار داشته باشد تا بتواند رد پای خود را در آن برجا و بدین ترتیب نقاط نشانه ویژه خود را بوجود آورد. جابجایی، خراب کردن، ساختن و نظیر اینها، فع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X