پاورپوینت شیمی معدنی ۲

  پاورپوینت شیمی معدنی ۲   379اسلاید فهرست: فصل اول : مقدمه فصل دوم : نامگذاری کمپلکس های فلزی فصل سوم : نظریه های مربوط به ترکیبات کوئوردیناسیون ( I ) فصل چهارم : نظریه های مربوط به ترکیبات کوئوردیناسیون ( II ) فصل پنجم : خصویات طیفی و مغناطیسی کمپلکس های فلزی فصل ششم :  پایدار ترکیبات کوئوردیناسیون فصل هفتم : کی لیت ها فصل هشتم : ایزومری در کمپلکس های فلزی فصل نهم : واکنش های کمپلکس های فلزی ( I ) فصل دهم : واکنش های کمپلکس های فلزی( II ) فصل یازدهم : شیمی توصیفی عناصر واسطه فصل دوازدهم : کاربردهای ترکیبات کوئوردیناسیون     …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X