کار تحقیقی تاثیر رسانه های جمعی بر ارتکاب جرایم اطفال و کودکان

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه مقدمه. ۱ فصل اول. ۴ گفتار اول : بزهکاری.. ۵ مبحث  اول: تاریخچه بزهکاری.. ۵ گفتار سوم: کودک.. ۷ مبحث دوم : تعریف بزهکاری.. ۷ بند  اول: تعریف کودک.. ۸ بند دوم: کودکان بزهکار ۹ گفتار دوم : انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان. ۱۱ اول: جرایم بر ضد اشخاص… ۱۲ مبحث اول :جرایم بر ضد ام …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X