دانلود پاورپوینت اتحادها و تجزیه – ۹ اسلاید


          دانلود پاورپوینت اتحادها و تجزیه – ۹ اسلاید تجزیه چند جمله ای ها عکس عمل ضرب چند جمله ای هاست. در عمل ضرب عبارت هایی را که به صورت حاصل ضرب هستند با انجام عمل ضرب به صورت جمع چند یک جمله ای در می آوریم. ولی در تجزیه یک چند جمله ای را که به صورت جمع چند یک جمله ای است به صورت حاصل ضرب دو یا چند چند جمله ای دیگر درمی آوریم. اگرچه عمل ضرب ساده است ولی عمل تجزیه آسان نیست و فقط در حالت های خاص می توان آن را انجام داد. مثال:  را تجزیه کنید.  x 2 -8x+16 عبارت   . x 2 -8x+16=(x-4) 2   این عبارت نمونه ای از اتحاد مربع دو جمله ای است وداریم: اتحاد ها نقش مهمی در تجزیه ی چند جمله ای ها دارند. هر اتحادی در واقع نشان دهنده یک عمل تجزیه است و با استفاده از نمونه های این اتحادها می توان برخی از تجزیه ها را انجام داد. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X