گزارش کار آزمایش سقوط آزاد درس فیزیک۱

گزارش کار آزمایش سقوط آزاد درس فیزیک۱ آزمایش سقوط آزاد درس فیزیک۱ رشته مهندسی #مکانیک دارای ۳ صفحه می باشد که صفحات آخر مربوط به #جدول محاسبات می باشد لطفاً کلیه انتقادها و پیشنهادهای خود را در قسمت تماس با...
ادامه مطلب

گزارش کار آزمایش آونگ ساده درس فیزیک۱

گزارش کار آزمایش آونگ ساده درس فیزیک۱ آزمایش آونگ ساده درس فیزیک۱ رشته مهندسی مکانیک دارای ۶ صفحه می باشد که صفحه آخر مربوط به جدول محاسبات می باشد لطفاً کلیه انتقادها و پیشنهادهای خود را در قسمت تماس با...
ادامه مطلب