اثر آسکوربیک اسید بر عمر گلجایی و پیری گلبرگ در گل های شاخه بریده رز (رقم رزا هیبریدا) در مقایسه با رقم «رویال کلاس»

اثر آسکوربیک اسید بر عمر گلجایی و پیری گلبرگ در گل های شاخه بریده رز (رقم رزا هیبریدا) در مقایسه با رقم «رویال کلاس»   Effect of Ascorbic Acid on Vase Life and Petal Senescence in Cut Rose Flowers (Rosa Hybrida)...
ادامه مطلب