ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﺑﻪ روش آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﺑﻪ روش آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﺑﻪ روش آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی (PHASED ARRAY ULTRASONIC ) آیا می دانید شرکت های بزرگ برای تست خطوط جوش خود از این روش استفاده می کنند. آیا...
ادامه مطلب