نقش پایگاه حسابداری تسویه حساب در پیش بینی آینده ( مقاله ترجمه شده ) – word

نقش پایگاه حسابداری تسویه حساب در پیش بینی آینده ( مقاله ترجمه شده ) – word نقش پایگاه حسابداری تسویه حساب در پیش بینی آینده جریان نقدی: شواهد نیجریه اوبه ایفائا گروه حسابداری و مالی، دانشگاه دولتی دلتا، P.M.B. 1،...
ادامه مطلب