مبانی نظری مجتمع تجاری

مبانی نظری مجتمع تجاری با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش علاقه مندی مردم به اجتماع، نیازهای روزمره و هفتگی ، نیاز به بخشهایی که هم عملکرد تجاری و هم تفریحی داشته باشد و بتواند پاسخگوی این قشر مشتاق...
ادامه مطلب