ترجمه مقاله انگلیسی Grasshopper Optimisation Algorithm Theory and application

ترجمه مقاله انگلیسی Grasshopper Optimisation Algorithm Theory and application الگوریتم بهینه یابی ملخ: تئوری و کاربرد ترجمه فارسی مقاله Grasshopper Optimisation Algorithm: Theory and application 2017  Advances in Engineering Software Journal:   در این فایل ترجمه بخش اصلی یکی از...
ادامه مطلب