فصل ۱۲ کتاب اصول ژنتیک پزشکی با عنوان وراثت چندعاملی و بیماریهای پیچیده/تالیف امری و ریموین/نسخه زبان اصلی در قالب ۱۵ صفحه فایل pdf به همراه ترجمه کامل در قالب ۳۲ صفحه فایل ورد

فصل ۱۲ کتاب اصول ژنتیک پزشکی با عنوان وراثت چندعاملی و بیماریهای پیچیده/تالیف امری و ریموین/نسخه زبان اصلی در قالب ۱۵ صفحه فایل pdf به همراه ترجمه کامل در قالب ۳۲ صفحه فایل ورد وراثت چندعاملی و بیماریهای پیچیده/فصل ۱۲...
ادامه مطلب

فصل ۱۴ کتاب اصول ژنتیک پزشکی با عنوان پاتوژنتیک بیماری/تالیف امری و ریموین/نسخه زبان اصلی در قالب ۱۳ صفحه فایل pdf به همراه ترجمه کامل در قالب ۳۳ صفحه فایل ورد

فصل ۱۴ کتاب اصول ژنتیک پزشکی با عنوان پاتوژنتیک بیماری/تالیف امری و ریموین/نسخه زبان اصلی در قالب ۱۳ صفحه فایل pdf به همراه ترجمه کامل در قالب ۳۳ صفحه فایل ورد پاتوژنتیک بیماری/فصل 14 کتاب ژنتیک پزشکی امری و ریمون در...
ادامه مطلب