انرژی پایدار و شاخصه های آن در معماری سنتی

انرژی پایدار و شاخصه های آن در معماری سنتی هم اکنون مباحث مطرح در معماری، پایداری و طراحی مطابق با محیط است. پایداری محیطی بیشتر بر کاهش اتلاف انرژی در محیط، کاهش تولید عوامل مضر برای سلامت انسان و استفاده...
ادامه مطلب