پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر «ارگونومى رایانه» یعنى مطالعه و بررسى عوامل انسانى درارتباط با رایانه. یکى از اهداف اصلى ارگونومى رایانه تضمین مناسب بودن وضعیت قرارگیرى دستگاه براى استفاده است. براى مثال احساس درد...
ادامه مطلب