برنامه اکسل رسم طیف استاندارد خاک مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴

برنامه اکسل رسم طیف استاندارد خاک مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ با اجرای برنامه اکسل و با وارد کردن مشخصات خاک زمین  نمودار طیف استاندارد خاک نمایش داده می شود. برنامه طوری نوشته شده که قابل ادیت کردن...
ادامه مطلب