Fluid Structure Interaction

Fluid Structure Interaction کتاب زبان انگلیسی مقدمه ای بر ساختار سیال ۲٫ یک کتاب با توضیحات جامع و کامل در نحوه استفاده از روشهای عددی برای مدلسازی انواع جریان سیال در بحث دینامیک سیالات عددی است. از ویژگی های این...
ادامه مطلب

Numerical Compuatation of internal and external flows

Numerical Compuatation of internal and external flows کتاب حل عددی جریان های داخلی و خارجی . یک کتاب به زبان انگلیسی که به بررسی انواع جریان های مهم و کاربردی در انواع هندسه های کارتزین و قطبی پرداخته است. در...
ادامه مطلب

Micro and Macro Mixing

Micro and Macro Mixing کتاب زبان انگلیسی میکو و ماکرو میکسینگ. یک کتاب جامع و کامل با بررسی انواع مجراها در بحث اختلاط سیالات. از ویژگی های این کتاب ارائه مباحث تئوری از بحث اختلاط در انواع کانال ها و...
ادامه مطلب

Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows

Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows یک کتاب جامع و کامل به زبان انگلیسی از روش لتیس بولتزمن در خصوص استفاده از این روش برای مدل سازی جریان های دو فازی کم عمق. از خصوصیات این کتاب بررسی انواع...
ادامه مطلب

Lattice Boltzman Method and its Applications in Engineering

Lattice Boltzman Method and its Applications in Engineering یک کتاب جامع و کامل به زبان انگلیسی از روش لتیس بولتزمن و کاربرد آن در مهندسی. از خصوصیات این کتاب بررسی مسائل مفهومی در راستای استفاده از روش لتیس بولتزمن در...
ادامه مطلب