شبیه سازی در حالت پیوسته و گسسته Chopper-Fed DC Motor Drive

شبیه سازی در حالت پیوسته و گسسته Chopper-Fed DC Motor Drive فایل زیر شامل دو شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای حالت پیوسته و گسسته Chopper-Fed DC Motor Drive می باشد. شبیه سازی اجرا و خروجی آن در شکل کنار نشان...
ادامه مطلب