The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics

The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics علم دینامیک سیالات محاسباتی همه روزه دچار تغییر و تحول است که ارائه روش های به روز یکی از ملزمات این روش می باشد. بررسی خطاهای عددی و همچنین حل دقیق مسائل...
ادامه مطلب