Numerical Grid Generation

Numerical Grid Generation یکی از مواردی که بیشتر مورد توجه محققان قرار می گیرد بحث مربوط به تولید شبکه محاسباتی است. کتاب حاضر یکی از موثق ترین منابع در زمینه تولید انواع مختلف هندسه محاسباتی به روش های گوناگون است....
ادامه مطلب