Lattic-Gas cellular automata and Lattice Boltzmann Models

Lattic-Gas cellular automata and Lattice Boltzmann Models یکی از مواردی که بیشتر در پایان نامه و  یا مقالات علمی مورد توجه قرار میگیرد مباحث تئوری است که در بخش مقدمه و یا نتایج باید بیشتر بدان اشاره کرد. این کتاب...
ادامه مطلب