Lattice Boltzman Method and its Applications in Engineering

Lattice Boltzman Method and its Applications in Engineering یک کتاب جامع و کامل به زبان انگلیسی از روش لتیس بولتزمن و کاربرد آن در مهندسی. از خصوصیات این کتاب بررسی مسائل مفهومی در راستای استفاده از روش لتیس بولتزمن در...
ادامه مطلب