Numerical Analysis of Lattice Boltzmann Methods for the Heat Equation on a Bounded Interva

Numerical Analysis of Lattice Boltzmann Methods for the Heat Equation on a Bounded Interva کتاب آنالیز عددی انواع روش های لتیس بولتزمن دراتنقال حرارت کران دار به زبان انگلیسی. یکی از مهم ترین و در عین حال دشوارترین مباحث در...
ادامه مطلب

Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows

Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows یک کتاب جامع و کامل به زبان انگلیسی از روش لتیس بولتزمن در خصوص استفاده از این روش برای مدل سازی جریان های دو فازی کم عمق. از خصوصیات این کتاب بررسی انواع...
ادامه مطلب