ریاضیات در شیمی فیزیک

ریاضیات در شیمی فیزیک کتاب ریاضیات شیمی فیزیک که توسط اقای مورتیمر تالیف شده را می توان کتابی جامع و کامل در زمینه ریاضیات مورد نیاز برای دانشجویان شیمی در نظر گرفتو ایشان که قبلا کتابهای شیمی عمومی و شیمی...
ادامه مطلب