Numerical Analysis of Lattice Boltzmann Methods for the Heat Equation on a Bounded Interva

Numerical Analysis of Lattice Boltzmann Methods for the Heat Equation on a Bounded Interva کتاب آنالیز عددی انواع روش های لتیس بولتزمن دراتنقال حرارت کران دار به زبان انگلیسی. یکی از مهم ترین و در عین حال دشوارترین مباحث در...
ادامه مطلب