Numerical Compuatation of internal and external flows

Numerical Compuatation of internal and external flows کتاب حل عددی جریان های داخلی و خارجی . یک کتاب به زبان انگلیسی که به بررسی انواع جریان های مهم و کاربردی در انواع هندسه های کارتزین و قطبی پرداخته است. در...
ادامه مطلب